hgs  eokul   lgs   kyk  
  23.06.2024  

Namık Kemal Üniversitesi Otomasyon Girişi

Namık Kemal Üniversitesi ÖBS Girişi için tıklayınİletişim;

Birim

Adres

Telefon

Rektörlük

Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi Merkez/Tekirdağ

Santral:(0282) 250 00 00

Faks :(0282)250 9900

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç olmak üzere, Namık Kemal Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakülte Dekanını,

b) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

c) GNO: Genel not ortalamasını,

ç) İlgili Bölüm Kurulu: Birden fazla bölümü olan fakülte veya yüksekokullardaki bölüm kurullarını,

d) İlgili Kurul: Fakülte ve Yüksekokul kurullarını,

e) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte veya Yüksekokul yönetim kurullarını,

f) Meslek Yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

g) Müdür: Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ı) Senato: Üniversite Senatosunu,

i) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

j) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

k) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Bir öğretim yılı (akademik yıl) güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal süresi en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir. Her öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Senato tarafından gerekli görüldüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verilebilir. Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile bazı dersler ve sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Normal eğitim-öğretim süreleri; fakülte ve yüksekokullarda dört yıl ve meslek yüksekokullarında iki yıldır.

(2) Azami eğitim-öğretim süreleri; iki yıllık önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin hazırlık sınıfında geçirdikleri süreler ile ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle kayıt dondurulan süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

(3) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Kabul esasları ve kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükseköğretim programlarına öğrenci kayıt işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenciler, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

(5) (Ek:RG-30/1/2013-28544)(1) Özel öğrenci kabulü, Namık Kemal Üniversitesi Senato kararlarına göre yapılır.

Yabancı dilde öğretim ve yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin bazı bölümlerinde eğitim ve öğretimde bazı meslek dersleri, toplam ders kredisinin %30’unu aşmayacak oranda yabancı bir dilde yapılabilir. Dersleri, belirtilen oranda yabancı bir dilde gerçekleştirecek olan bölümler ile derslerin hangi yabancı dilde gerçekleştirileceği, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(2) Üniversitede normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak; devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Türkçe yeterlilik

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler; Rektörlüğün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili birim veya bölümüne kayıt yaptırır ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam eder. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans/lisans öğrencisi olur. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Öğretim programları

MADDE 10 – (1) Önlisans/lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı; ilgili bölüm kurulunun veya birden fazla bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri zorunlu ve kredili olarak ve her biri haftada iki ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk dört yarıyılda veya iki yarıyılda okutulur. Beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurul tarafından belirlenir.

(3) Bir lisans/önlisans programında okutulacak dersler yarıyıl olarak düzenlenir ve haftalık ders saatleri Senato tarafından düzenlenir.

(4) Bazı derslerin uygulamaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda da yapılabilir. Uygulamalar, ilgili akademik birim öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yürütülür.

(5) (Değişik:RG-30/1/2013-28544)(1) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir. Lisans programlarının toplam kredisi 240, önlisans programlarının toplam kredisi 120’dir. Derslerin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi, öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından ders planı ile birlikte ilgili kurulun onayına sunulur. İlgili kurul tarafından oluşturulan fakülte/yüksekokul öğretim planlarının haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanması gerekir.

Dersler

MADDE 11 – (1) Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Öğretim programındaki dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamındaki başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir. Bu durumda ders alınabilecek programlar aynı düzeyde olmalıdır.

(3) Gerekli görüldüğü takdirde, bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili birim yönetim kurulları tarafından seçmeli derslere öğrenci kotası konulabilir.

(4) Bir kayıt için diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren dersler ön koşullu derslerdir.

(5) Öğretim programında derslerin kodu, adı, zorunlu-seçmeli olduğu, haftalık teorik-pratik saatleri, kredileri ve varsa ön koşulları gösterilir.

(6) Başarısız olunan seçmeli dersin yeniden açılmaması veya öğrencinin isteği halinde başka bir seçmeli ders alınabilir.

(7) Lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarının ikiyüzkırk, önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarının yüzyirmi kredilik ders içermesi zorunludur. Bir programda alınması gereken toplam kredi miktarının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur.

(8) Stajlar, sürelerine göre belirlenen kredileri ile birlikte öğretim planlarında gösterilir. Staj değerlendirme sonuçları not ortalamasına katılmaz.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 12 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için ilgili Bakanlar Kurulu hükümlerine göre; birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretimde öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden birinci ve ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın öğrenim ücreti alınır.

(2) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları; her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayı, ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, Üniversite Yönetim Kurulunca dönem başlarında hesaplanır.

(3) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra ikinci fıkraya göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 50, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300 fazlası ile hesaplanır.

(4) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için ikinci fıkraya göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır.

(5) Azami eğitim-öğretim süreleri içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için ikinci fıkraya göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesaplanır.

(6) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(7) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

(8) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Her ne sebeple olursa olsun alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (Değişik:RG-30/1/2013-28544) (1)

(1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar başvururlar ve mazeretlerinin ilgili program koordinatörlüğü/bölüm başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ders kaydı yaptırabilirler. Öğrencilerin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri dersler danışmanları tarafından onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz. Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.

Danışman

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili bölüm kurulu veya birden fazla bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlükleri tarafından her sınıf için kendi öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

Ders kaydı ve derslere devam

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-30/1/2013-28544)(1) Fakülte veya yüksekokula kayıt olan yeni öğrenciler, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır ve bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam şartını sağladıkları fakat başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler bu derslerden de davam almış sayılır. Takip eden yarıyıllarda önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya birden fazla bölüm tarafından yürütülmesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla toplam 40 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencinin mezuniyet durumunda olması halinde en fazla toplam 45 AKTS derse kayıt yapılabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir programa kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.

(2) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı lisans öğrencileri; genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrencilerin ilk %10’u içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 40 krediyi aşmamak şartıyla, ders saatleri çakışmayacak şekilde bir üst sınıftaki derslere de yazılabilir.

(3) (Değişik:RG-30/1/2013-28544)(1) Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Türkiye’yi veya Üniversite’yi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce öğrenci bilgi sistemine kaydedilir.

(4) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; ilgili yükseköğretim kurumunun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak, her öğretim yılı başlamadan önce ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları ile tek ders sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü otuz gün içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeniyle Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kurulunun onayına sunulur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavları; sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dekanlık veya müdürlük tarafından, sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak, derse devam etmek, uygulamalı derslerin uygulamalarında başarılı olmak ve gerekli diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

(4) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yılsonu sınavlarından en az onbeş gün sonra yapılır. İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler, sınavların bitiminden itibaren bir hafta sonra yapılacak mazeret sınavlarına katılır. Sağlık nedeniyle Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kurulunun onayına sunulur.

(5) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca öğrenci işleri otomasyonuna kaydedilerek duyurulmuş olur. Ayrıca, sınav evrakı ve dersin not çizelgesi öğretim elemanınca imzalanarak dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili dekanlık veya müdürlük tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıdaki şekilde belirlenir;

a) Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

b) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Başarı notu; Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınavı sonucunun 100 üzerinden en az 50 olması ve yarıyıl/yıl sonu notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur.

c) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

1)

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.25

Başarılı

50-59

DD

2.00

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız2) Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) BA ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.0 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders sınavlarının sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

ç) Not belgesinde, ayrıca aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

4) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

5) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(2) Öğrenciler DB ve CC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere not yükseltmek amacı ile tekrarlayabilir. Ancak ilk iki yarıyıl dersleri, dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamının, ortak zorunlu dersler hariç bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen üst sınırı aşmaması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtiraz dekanlık veya müdürlüğe yapılır. Dekan veya Müdür, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Dekan veya Müdür, Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı ilgili yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme talebini ve gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Not ortalaması

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait genel not ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenir. Her hangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı beşten küçükse sıfır (0)’a; beş veya beşten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasında (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Öğrenci işleri

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve fakülte veya yüksekokul ile ilişiklerinin kesilmesi hakkında ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı onbeş gün içinde Rektörlüğe itiraz edebilir ve itirazları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İntibak ve Ders Muafiyeti, İlişik Kesme, Geçişler, Stajlar,

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl veya yılda sınavlara giremez.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması sebebiyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

ç) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleriyle birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren onbeş gün içinde başvurulması gerekir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından itibaren öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurma işlemi onaylandığı tarihten geçerli olur ve öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma işlemi yarıyıl başından itibaren uygulanmaz. Ancak belirtilen nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulu tarafından kayıt dondurmanın süresinin uzatılması yoluna gidilebilir.

(5) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal hastalığı nedeniyle kaydı dondurulan öğrencinin öğrenimine devam edebilmesi için sağlık durumunun uygun olduğunu belgelemesi gerekir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırır ve kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 24 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversiteye yatay geçişler ile Üniversite içindeki eşdeğer yükseköğretim programları arasındaki yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve kayıtları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Eğitim ve öğretimini kısmen yabancı dille yürüten bölümlere yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya üniversite tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Bu belgeleri sunamayan veya yabancı dil yeterlik sınavını başaramayan öğrencilerin Üniversiteye geçiş işlemleri yapılmaz.

İntibak ve ders muafiyeti

MADDE 25 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Öğrencilerin muafiyet talebinde bulunması halinde; sonradan kayıt yaptırdığı fakülte veya yüksekokulun yönetim kurulu, önceden almış olduğu dersleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirerek hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar:

1) Dersin içeriğinin en az %70’inin uygun olması,

2) Ders kredisinin eşit veya yüksek olması,

3) Dersin son iki yıl içerisinde alınıp başarılmış olması.

b) Öğrencinin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 25 kredilik ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir.

Stajlar

MADDE 26 – (1) Öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajlarına ilişkin esaslar, ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajını eksik yapan veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamaz ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Bitirme çalışması

MADDE 27 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içinde bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmanın esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Senato tarafından belirlenir. Eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışması yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

Mezuniyet diploma ve diploma eki

MADDE 28 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili yönetim kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle önlisans/lisans diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Dekan veya Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca bir ikinci nüsha hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi GNO hesaplanarak belirlenebilir.

(3) Mezuniyet ve diploma ile ilgili diğer hususlarda Senato tarafından onaylanan Diploma Yönergesi hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilere diplomayla birlikte içeriği Senato tarafından belirlenen ingilizce diploma eki verilir.

İlişik kesme ve kayıt alma

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıt alma ve Üniversite ile ilişiklerinin kesilme halleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,

b) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

c) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, istemesi halinde fakülte veya yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıt sırasında fakülte veya yüksekokula teslim ettiği diploması geri verilir.

Ön lisans diploması ve meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında önlisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilir ve lisans öğrenimlerine devam edemez.BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 33 – (1) 25/2/2007 tarihli ve 26445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 2/4/2007 tarih ve 26481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 2/4/2007 tarih ve 26481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları aynen korunur. Öngörülmeyen durumlarda ilgili yönetim kurulları karar verir.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür._____________

(1) Bu değişiklik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/9/2011

28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

3/8/2012

28373

2.

30/1/2013

28544